Home » Sinh học

Cơ bản 4 – mitosis

Trong phần 3, ta đã tìm hiểu và biết gene nằm trong chromosome của tế bào. Hay nói cách khác, bên trong tế bào có chứa thông tin di truyền. Điều quan trọng ta chú ý là: Hai tế…

Read More »

Cơ bản 3 – gene & chromosome & cell

Dù quan điểm mỗi tính trạng (trait) được đại diện bởi một gene, gồm 2 thành phần (mỗi thành phần là một allele) và thường kí hiệu bằng một cặp chữ cái (hoa hoặc thường – chữ cái hoa biễu…

Read More »

Cơ bản 2 – genotype & phenotype

Trong phần trước, ta đã đề cập đến việc Mendel đề xuất rằng mỗi tính trạng (trait) được qui định bởi 1 cặp đặc tính di truyền (mà sau này ta gọi là 2 bản sao của cùng một…

Read More »

Cơ bản 1 – tính trạng (traits)

Con cái luôn được thừa hưởng một hoặc vài tố chất nào đó giống bố mẹ (ví dụ: nét cười, cặp mắt, màu da, mái tóc…). Những nét/điểm/tố chất/tính trạng (được thừa kế) này tiếng Anh gọi là trait. Và…

Read More »