Home » Di truyền phân tử

Di truyền phân tử 9 – determine the gene sequence

Trong di truyền cổ điển, Mendel mô tả gene là một đơn vị di truyền rời rạc có ảnh hưởng đến tính trạng biểu hiện ra bên ngoài (visible trait hay phenotype). Sau này Beadle và Tatum định nghĩa lại một gene là một thành phần…

Read More »

Di truyền phân tử 8 – DNA words

“Ngôn ngữ” của DNA là nucleotides trong khi “ngôn ngữ” của protein là amino acids. Vậy cần một phép ánh xạ nào đó để chuyển đổi từ các nucleotides sang các amino acids. Trong di truyền phân tử…

Read More »

Di truyền phân tử 7 – DNA –> RNA –> protein (central dogma)

Đây là hình ảnh cắt lát của tế bào. Nhìn tổng thể, đó là một bộ máy phức tạp với nhiều cơ quan có màng bao bọc. Các bộ máy này hoạt động đồng bộ với nhau để…

Read More »

Di truyền phân tử 6 – half of the DNA is a template to create the whole DNA

Tại thời điểm này, ta đã biết DNA là cấu trúc xoắn kép, xoắn theo chiều tay phải (B-DNA). B-DNA tạo bởi các monomer là A, T, G, C kết nối theo chiều 5′-3′. DNA nằm trong nhân…

Read More »

Di truyền phân tử 5 – “discover the secret of life” DNA shape

Trong các phần trước, ta đã biết phân tử DNA là nơi lưu giữ thông tin di truyền (nghĩa là chứa genes). DNA là một polymer, được tạo bởi các monomer là các nucleotides. Có 4 loại nucleotides: A, T, G,…

Read More »