Home » Blog

Challenge

Challenge 1: Outbreak Prediction Model Surveillance systems can be used to study, control and cut disease cycles in the community, for which several methods have been proposed. Recommend a comprehensive data management system that uses real-time surveillance data…

Read More »

Viết blog!

Như có giới thiệu ở bên góc phải, tôi đang bắt đầu tự học những kiến thức đầu tiên về bioinformatics, cụ thể là RNA-seq. Trong quá trình học, đọc và thực hành tôi gặp nhiều tài liệu…

Read More »