Home » Blog

Viết blog!

Như có giới thiệu ở bên góc phải, tôi đang bắt đầu tự học những kiến thức đầu tiên về bioinformatics, cụ thể là RNA-seq. Trong quá trình học, đọc và thực hành tôi gặp nhiều tài liệu…

Read More »